Algemene voorwaarden

 

Alle persoonlijke informatie die tijdens de beeldende therapie wordt uitgewisseld is vertrouwelijk. Wanneer er geen toestemming van de cliënt is zal deze niet aan derden worden doorgegeven.

Beeldende werkstukken kunnen door de therapeut gebruikt worden voor intervisie, workshops of presentaties, alleen als de cliënt hier toestemming voor geeft. Het beeldend werk blijft eigendom van de cliënt en mag na het afronden van de behandeling meegenomen worden.

De therapeut en de praktijk kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van het eigen gedrag van de cliënt. De cliënt draagt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor een afspraak geannuleerd worden, bij voorkeur telefonisch. Inspreken op de voicemail of het sturen van een e-mail geldt ook als een annulering.

In geval van niet tijdige annulering wordt het bedrag van de sessie in rekening gebracht bij de cliënt. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Nota’s dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.

 

Kwaliteitseisen, beroepscode en tuchtrecht:

De praktijk is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG) en voldoet hiermee aan de Wkkgz gestelde kwaliteitseisen.

De praktijk is verder aangesloten bij de FVB en de NVBT. Het FVB heeft een beroepscode opgesteld, daar staat in aan welke eisen de praktijk moet voldoen.

Het FVB regelt ook het klachtrecht voor Vaktherapeuten. Een klacht kan het beste eerst met de therapeut besproken worden. Als je er dan samen niet uitgekomen bent kan contact opgenomen worden met de FVB.

 

Privacyverklaring:

De privacywet is van toepassing; er wordt in de praktijk gewerkt met de getroffen maatregelen en de verplichtingen die in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) genoemd worden. Het gehele pricacybeleid kan hier gevonden worden.